• Návštěvníci jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i bezpečnosti dětí, za které odpovídají.
 • Maximální kapacita zahrady je 50 osob.
 • Veškeré výukové herní prvky umístěné v zahradě jsou určeny pro děti od čtyř let.
 • Vstup dětí do 15 let je možný pouze v doprovodu zletilé osoby.
 • Za nepříznivého počasí (déšť, silný vítr, námraza) je zahrada z bezpečnostních důvodů uzavřena.
 • Provozovatel neručí za věci odložené mimo místa určená k odkládání ani za poškození či odcizení osobního majetku návštěvníků zahrady.

V ZAHRADĚ JE ZAKÁZÁNO:

 • Poškozovat, znečišťovat nebo ohrožovat areál, zařízení a vybavení zahrady.
 • Lézt nebo skákat na výukových prvcích, lomcovat jimi a jinak ohrožovat zdraví a majetek.
 • Trhat a poškozovat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů a jinak narušovat klid a pořádek v areálu.
 • Vstupovat se zvířaty (kromě asistenčních psů).
 • Vstupovat osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek.
 • Přinášet na zahradu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky a předměty ohrožující zdraví a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
 • Nocovat, stanovat, rozdělávat otevřený oheň.
 • Využívat areál zahrady k nepovoleným propagačním, reklamním či jiným účelům.

NA ZAHRADĚ JE NÁVŠTĚVNÍK POVINEN:

 • Dodržovat Návštěvní řád.
 • Neprodleně oznámit správci areálu úrazy či škody na majetku.
 • Uposlechnout pokynů správce nebo zaměstnanců Nadace Partnerství, při neuposlechnutí může být návštěvník vykázán a jeho povinností je areál neprodleně opustit.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • Porušení tohoto návštěvního řádu bude postihováno dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení.
 • Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník Nadaci Partnerství.
 • Výjimku z Návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit Nadace Partnerství.

Za dodržování Návštěvního řádu vám děkujeme!

Důležitá telefonní čísla

Provozovatel zahrady:  NADACE PARTNERSTVÍ, Údolní 33, Brno tel.: 515 903 111

▪ Městská policie Brno 156
▪ Policie ČR 158
▪ Záchranná služba 155
▪ Hasičský záchranný sbor 150
▪ Tísňové volání / SOS 112

Tento Návštěvní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný s účinností od 1. listopadu 2012.

V Brně dne 1. 12. 2012                              RNDr. Miroslav Kundrata,
                                                                  ředitel Nadace Partnerství